Nivon Watersport

Spring Reizen

JUMP Zomerkampen

Algemene Voorwaarden Reizen

Inschrijving

De deelnemer verklaart dat hij fysiek en mentaal in staat is aan het programma deel te nemen.

De hoofdboeker heeft het recht om binnen 24 uur na inschrijving deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Dit recht geldt tot 8 weken voor vertrek.

Iedere deelnemer moet een afzonderlijk formulier gebruiken; alleen meereizende huisgenoten kunnen zich gezamenlijk op één formulier inschrijven. Gaat er een minderjarige deelnemer, die niet bij het gezin hoort, met een reis mee? In dat geval kun je dit kind wel mee inschrijven op het formulier, en heeft het Nivon een verklaring nodig van de ouders/verzorgers van deze minderjarige dat ze de verantwoordelijkheid overdragen aan een specifieke meerderjarige. Deze verklaring kun je via info@nivon.nl doorgeven. Daarin vermelden de ouders/verzorgers van het meereizende kind hun naam, (nood)telefoonnummer, om welk kind, welke reis en welke volwassene het gaat, en een regel dat je de verantwoordelijkheid overdraagt.

Het Nivon behoudt zich te allen tijde het recht voor personen van deelname uit te sluiten, wanneer er een vermoeden bestaat, dat de lichamelijke of geestelijke toestand van de betreffende persoon het welslagen van de reis in gevaar zou kunnen brengen. Het Nivon kan ook reizigers van (voortzetting van) de reis uitsluiten, wanneer de betrokkene zodanig hinder en last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis moeilijk wordt of kan worden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger, als en voor zover de gevolgen van de hinder en last hem/haar kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook wanneer hinder of last voortkomt uit blessure, ziekte of handicap, die bekend is bij de reiziger vóór vertrek en niet bekend en besproken is met Nivon.

Wachtlijst

Deelnemers kunnen zich schriftelijk aanmelden voor een reis voor zover de inschrijving geopend is, en voor zover er plaats is. Als er geen plaats meer is, vraagt de reisadministratie of ze op de wachtlijst voor die reis gezet willen worden. Als bevestigend geantwoord wordt, plaatst de reisadministratie deze aanmelder(s) op de wachtlijst, rekening houdend met de volgorde van de bevestiging. Als een plaats op een volle reis vrij komt, vraagt de reisadministratie de eerste (hoofd)boeker op de wachtlijst of hij mee wil op deze reis, met het verzoek binnen 24 uur te reageren. (Dat kan mondeling of schriftelijk.) Als er binnen die termijn geen bevestiging volgt, neemt de reisadministratie contact op met de volgende (hoofd)boeker. Als wel bevestiging binnen die termijn volgt, schrijft de reisadministratie deze boeker(s) in als deelnemer. Als de inschrijving al gesloten is, gebeurt dat pas na instemming van de begeleiders, dit vanwege mogelijke praktische bezwaren rond vervoer, accommodatie of verzorging. Bij inschrijving als deelnemer gelden alle gebruikelijke afspraken rond betaling en annulering.

Op de wachtlijst staan brengt geen kosten met zich mee, maar heeft als enige recht een volgorde van aanbieden van een deelnemersplek. Het is niet mogelijk om een optie op een deelnemersplek te nemen, tenzij het gaat om een boeking met een vereiste 1-persoons-kamer.

Betaling

Na inschrijving voor een reis stuurt het Nivon een aanbetalingsfactuur ter waarde van 15% van de totale reissom, die per ommegaande betaald moet worden. Voor het restbedrag stuurt het Nivon acht weken voor de vertrekdatum een restfactuur. Als je binnen acht weken voor vertrekdatum boekt, wordt er geen aanbetalingsfactuur gestuurd, maar de hele reissom in rekening gebracht. De vermelde prijzen in brochure en op website zijn prijzen per persoon.

Uitzondering: deelnemers van trefkampen krijgen geen factuur, zij zijn pas ingeschreven als ze hun inschrijfgeld op de juiste rekening hebben overgemaakt en hun inschrijving door de trefkamp-coördinator bevestigd is. De rekening staat vermeld op het desbetreffende inschrijf-formulier.

Lidmaatschap van het Nivon

Nivonleden betalen een lagere reissom dan niet-leden. Het verschil is ongeveer gelijk aan een jaar-lidmaatschap: Lid worden van het Nivon.

Voorbehoud prijzen

Reissommen zijn berekend op basis van de gegevens, die op het moment van het samenstellen van de reis beschikbaar waren. Bij tijdige betaling (de gehele reissom voor 6 weken voor vertrek) zal de reisprijs niet wijzigen. Slechts bij niet-tijdige betaling kan het Nivon, uiterlijk tot twintig dagen voor vertrek, de reisprijs verhogen in verband met wijzigingen in vervoerskosten, heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de prijsverhoging afwijzen, waarop het Nivon het recht heeft de reisovereenkomst op te zeggen.

Doorgang

Bij onvoldoende belangstelling kan het Nivon besluiten de reis te annuleren. Dit maken we uiterlijk een maand voor vertrek aan de deelnemers bekend. Bij Jump- en Spring-weekends is dat uiterlijk tien dagen voor vertrek. Het Nivon stort daarop de gehele reissom terug.

Annulering

Annulering door de deelnemer dient schriftelijk te gebeuren per brief of mail. Bij annulering tot zes weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van aanbetaling. Bij annulering binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan de reissom. (Uitzonderingen: annuleren voor een trefkamp tot zes weken voor begin van het kamp brengt € 15 administratiekosten per persoon met zich mee. Annuleren voor een Springweekend kan tot 6 weken voor vertrek kosteloos; tot 4 weken voor vertrek met 50% annuleringskosten; daarna met 100% annuleringskosten.) Het is aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering door Nivon hoeft Nivon alleen de al gestorte deelnemersgelden terug te betalen; een eventueel tegelijk afgesloten lidmaatschap blijft onverminderd gelden.

In-de-plaatsstelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: 1) de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; 2) het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen vóór vertrek ingediend; en 3) de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. Beide personen komen schriftelijk overeen wie de kosten (de eventuele nog openstaande reissom plus € 25 administratiekosten) zal betalen, en sturen het Nivon uiterlijk 14 dagen voor vertrek een kopie van deze overeenkomst (dat kan per mail). Beide personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze betaling.

Van reis veranderen

De deelnemer kan per mail een verzoek indienen om over te stappen op een andere reis. Dat kan tot vier weken vóór de nieuwe vertrekdatum, mits er plaatsen beschikbaar zijn op die reis. Overstappen kan alleen op een al gepubliceerde reis. In geval van annulering door de deelnemer heeft de deelnemer een week de tijd om een andere reis te kiezen. Nivon zal de wijziging schriftelijk bevestigen.

Afwijkende heen- en/of terugreis

Nivon biedt de service om voor de zitplaatsen van het vervoer van heen- en/of terugreis andere reistijden of –dagen voor u te reserveren. Dit is mogelijk als er genoeg tijd is om het te regelen, en als de reisbegeleiding ermee instemt. Voor deze service brengen wij de eventuele meerprijs plus € 25 per persoon als administratieve kosten in rekening. Let op: hoe later treintickets geboekt worden, hoe duurder ze zijn. Wij kunnen treintickets alleen aanpassen als het verzoek daartoe uiterlijk 4 weken voor vertrek bij ons is. Neem voor suggesties of wensen voor aanpassingen van het vervoer dus zo snel mogelijk contact. Bij Springreizen is afwijkend heen- of afreizen alleen mogelijk als de deelnemer de complete heen- en afreis helemaal zelf regelt.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor financiële schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de reis zelf organiseert. De reisorganisator is niet aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen op een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

In situatie van overmacht, dat wil zeggen bij abnormale en onvoorziene omstandigheden die geheel buiten de invloed van het Nivon liggen (bijvoorbeeld aanslagen, klimaatrampen, etc.), is het Nivon niet aansprakelijk, noch heeft de deelnemer recht op teruggave van deelnemersgelden.

Reisverzekering

De deelnemer is verplicht voor reizen naar het buitenland een passende reisverzekering af te sluiten. Ten minste gedekt moeten zijn: de medische kosten, ongevallen en reddings- en repatriëringskosten). Dit heeft een reden. Het Nivon heeft de verplichting om een in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen. Dat is lastig als we niet kunnen terugvallen op de hulp van een alarm-centrale. (Een basis-zorgverzekering is onvoldoende, en ook met een aanvullende ‘buitenland’-polis zijn repatriëringskosten gewoonlijk niet gedekt.)

Voor Spring-weekenden (beginnend met de code JS) geldt de plicht van een passende reisverzekering alleen voor de weekends die in het buitenland plaatsvinden. Het Nivon verkoopt geen verzekeringen. Hier kun je een duurzame reis- of annuleringsverzekering afsluiten, met CO2-compensatie en ondersteuning van een aantal goede doelen.

Portretrecht

Beeldmateriaal van reizen wordt door het Nivon alleen gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur (fotograaf). Het Nivon gebruikt dit materiaal zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders van het portretrecht, en zal het beeldmateriaal niet naar derden verspreiden. De deelnemer gaat binnen deze voorwaarden akkoord met gebruik van zijn beeltenis voor promotiedoeleinden. Het Nivon verwijdert beeldmateriaal op verzoek van de auteur en/of de afgebeelde personen.

Algemene voorwaarden accommodaties

Reserveringsvoorwaarden van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen

1. Algemeen

1.1 Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen kunnen worden gereserveerd door leden en niet-leden. Zowel individuelen als kleinere en grotere groepen kunnen reserveren. In de perioden van de schoolvakanties zijn enkele huizen gedurende een aantal weken in principe niet voor groepen beschikbaar. Zaalhuur door groepen is – indien er op hetzelfde moment geen andere gasten verblijven – alleen mogelijk tegen de geldende tarieven, eventueel verhoogd met een energietoeslag.

1.2 Het reserveren van een natuurkampeerterrein of een deel van het natuurkampeerterrein is ook mogelijk voor groepen. Dit dient rechtstreeks te geschieden bij de aanmeldingssecretaris van het terrein en daarbij zijn dezelfde reserveringsvoorwaarden als bij de huizen van kracht.

1.3 Indien, om wat voor reden dan ook, de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen (Stichting NVH) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal de reservering in overleg worden ondergebracht bij één van de andere accommodaties of vindt restitutie plaats van het reeds vooruitbetaalde bedrag.

2. Procedure

2.1 Alle reserveringen dienen rechtstreeks te geschieden bij het aanmeldingssecretariaat van het door u gewenste huis.
2.2 Van de aanmeldingssecretaris ontvangt u een reserveringsbevestiging of een afbericht.
2.3 U dient binnen een maand na ontvangst van de reserveringsbevestiging een aanbetaling te doen op de verschuldigde prijs via de aangegeven betalingswijze. De hoogte van de aanbetaling is 15 % van de totale kosten van het verblijf.
2.4 Het restant van de verschuldigde som dient 21 dagen voor het verblijf te zijn voldaan. Bij een boeking minder dan 21 dagen voor aanvang van het verblijf dient het hele bedrag in één keer te worden betaald.

3. Tarieven

3.1 De tarieven voor een verblijf op een natuurvriendenhuis of een natuurkampeerterrein staan vermeld op de prijslijst van het betreffende jaar, waarin de door u gereserveerde periode valt. U vindt onze actuele prijzen en de door ons gehanteerde periodes voor hoogseizoen en laagseizoen via Tarieven. Wijzigingen in de tarieven zijn voorbehouden.
3.2 Naast de overnachtingkosten kunnen nog toeslagen in rekening worden gebracht zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting, toeslagen voor extra faciliteiten of anderszins.
3.3 Enkele accommodaties brengen bij reservering van groepen een borgsom in rekening.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden bij de aanmeldsecretaris van het betreffende huis of kampeerterrein. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Door de annulering vervallen alle rechten op verblijf.
4.2 Indien een individuele gast of groep om welke reden dan ook tot annulering overgaat, of zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, is de gast aan de Stichting NVH annuleringskosten verschuldigd.
4.3 De annuleringskosten bedragen: • bij annulering binnen 8 dagen na het maken van de reservering is de annulering kosteloos • bij annuleren tot drie maanden vóór aanvang van het verblijf zijn de annuleringskosten 15% van de totale verblijfskosten, met een minimum van € 25,- • bij annulering tot twee maanden voor aanvang zijn die kosten 50% van de totale kosten van verblijf, met een minimum van € 25,-, • bij annulering tot één maand voor aanvang zijn die kosten 75% van de totale kosten van verblijf, met een minimum van € 25,- • bij annulering tot één dag voor aanvang zijn die kosten 90% van de totale kosten van verblijf, met een minimum van € 25,- • bij annulering of niet verschijnen op de aanvangsdatum zijn die kosten 100% van de totale kosten van verblijf.
4.4 De schadeloosstelling is dadelijk na annulering of niet gebruikmaking verschuldigd en opeisbaar en kan door de Stichting NVH worden verrekend met het door de gast of groep reeds vooruitbetaalde bedrag.
4.5 Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt géén restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen en verzorging.
4.6 In dergelijke gevallen wordt de toeristenbelasting slechts berekend over de in de gemeente verbleven nachten.
4.7 De verrekening van de schadeloosstelling kan uitsluitend plaatsvinden door de aanmeldingssecretaris en/of penningmeester.

5. Aansprakelijkheid

De Stichting NVH is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers gedurende hun verblijf in de huizen c.q. op de terreinen lijden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen toe te rekenen is.

6. Tussentijdse opzegging door de Stichting NVH en ontruiming bij wanprestatie

6.1 Indien de contractant (gast) en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Stichting NVH niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de Stichting NVH het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
6.2 Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de Stichting NVH gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen. 6.3 Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden van oordeel is/zijn dat de Stichting NVH ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij het Centraal Bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

7. Klachtenprocedure

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen, p/a Plantage Middenlaan 2F, 1818 DD Amsterdam. Of per mail aan bestuur@nivon.nl o.v.v. klacht NVH. We streven naar een snelle en gedegen afhandeling van de klachten.

Amsterdam, 16 oktober 2012

X
X