Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reizen – april 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten betreffende reizen en weekenden en of andere meerdaagse activiteiten (de “Reis”) die worden georganiseerd door of onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Werkgroepen Reizen van Nivon Natuurvrienden (“Nivon”).

 

Artikel 1. – Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten (de “Overeenkomst”) die Nivon met jou als deelnemer sluit.

1.2. Als deelnemer heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de Overeenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij Nivon dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Je hebt geen herroepingsrecht als je de Overeenkomst binnen zes (6) weken voor vertrek sluit.

 

Artikel 2 – Informatie van Nivon

2.1. Nivon heeft voorafgaand aan het sluiten van deze Overeenkomst de voornaamste kenmerken van de Reis verstrekt.

2.2. Nivon verbindt aan het sluiten van de Overeenkomst de voorwaarde dat je een passende reisverzekering sluit en kan je ook vragen om dat aan te tonen. Ten minste moeten de volgende kosten gedekt zijn: de medische kosten, ongevallen en reddings- en repatriëringskosten (ter toelichting: Nivon heeft de verplichting om een in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen. Daarvoor moet Nivon kunnen terugvallen op de hulp van een alarmcentrale. Een basis-zorgverzekering is onvoldoende, en ook met een aanvullende ‘buitenland’-polis zijn repatriëringskosten gewoonlijk niet gedekt.) Voor Spring weekenden (beginnend met de code WS) geldt de plicht van een passende reisverzekering alleen voor de weekenden die in het buitenland plaatsvinden.

2.3. Nivon draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

2.4. Staat het aanbod van Nivon online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de Overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld.

2.5. Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 

 

Artikel 3 – Door jou te verstrekken informatie

3.1. Jij verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval jouw mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

3.2. Je staat er voor in dat je (en de door jou aangemelde groep deelnemers) fysiek en mentaal in staat bent (zijn) om aan het programma van de Reis deel te nemen. Indien dit anders zou zijn, dan vermeld je de bijzonderheden over jouw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep deelnemers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Reis.

3.3 Nivon behoudt zich te allen tijde het recht voor personen van deelname aan een Reis uit te sluiten, indien er een vermoeden bestaat, dat de lichamelijke of geestelijke toestand van de betreffende persoon het welslagen van de Reis in gevaar zou kunnen brengen. Nivon kan deelnemers van deelname aan de Reis uitsluiten, wanneer de betrokkene zodanig hinder en last oplevert, dat een goede uitvoering van de Reis bemoeilijkt wordt of kan worden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer, als en voor zover de gevolgen van de hinder en last hem/haar kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook wanneer hinder of last voortkomt uit blessure, ziekte of handicap, die wel bekend is bij de deelnemer vóór vertrek en niet bekend en besproken is met Nivon

3.4. Als je in deze informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Nivon of iemand die Nivon vertegenwoordigt jou en jouw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt Nivon alle hiermee gemoeide kosten aan je in rekening.

3.5. Je kunt zowel om medische als om andere redenen Nivon verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt Nivon die aan je bekend. Nivon is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet Nivon dat wel, dan ben  je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

3.6 Gaat er een minderjarige deelnemer, die niet bij het gezin hoort, met een Reis mee, dan heeft Nivon voorafgaand aan de Reis een rechtsgeldig ondertekende verklaring nodig van de ouders/verzorgers van deze minderjarige waarmee zij de verantwoordelijkheid overdragen aan een specifieke meerderjarige mededeelnemer. De reisbegeleiding van de Reis maakt hiervoor een verklaring. In deze verklaring vermelden de ouders/verzorgers van het meereizende kind hun naam, (nood-)telefoonnummer, de naam van het kind, aan welke Reis wordt deelgenomen en aan welke volwassene zij de verantwoordelijkheid overdragen.

 

Artikel 4 – Bevestiging/Herroeping door Nivon

4.1. Als je het aanbod van Nivon aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.

4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat Nivon de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan-)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van Nivon hebt geaccepteerd.

4.3. Bij onvoldoende belangstelling kan Nivon besluiten de activiteit te annuleren. Dit maken we uiterlijk vier (4) weken voor vertrek aan de deelnemers bekend. Bij Jump- en Spring weekenden is dat uiterlijk tien (10) dagen voor vertrek. Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt Nivon terug binnen de termijn van art. 4.5.

4.4. Het aanbod van Nivon is vrijblijvend en Nivon kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door Nivon, herroepen. Nivon moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door Nivon aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

4.5. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet Nivon dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Nivon niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

 

 

 

Artikel 5 – Wijzigingen door Nivon

5.1. Nivon heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als Nivon jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

5.2. Als Nivon zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de Reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen dan doet Nivon gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de Reis (zoals bijvoorbeeld reisduur wijze van vervoer, half-pensioen/ zelfverzorging etc).

5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je Nivon niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat jouw beslissing is. Voor een Reis die begint binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je Nivon onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit meedeelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

5.4. Nivon heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

  • verhoging van de kostprijs van brandstof of;
  • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
  • verhoging van belastingen of;
  • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

Nivon kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat zij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Jij hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

5.5. Als Nivon binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.

5.6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt Nivon de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van Nivon en je de reissom ook daadwerkelijk hebt betaald.

5.7. Als je de wijzigingen niet aanvaardt, betaalt Nivon alle door jou betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb je in voorkomende gevallen recht op een passende prijsverlaging.

 

Artikel 6 – Hulp en bijstand

6.1. Nivon biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Deze bijstand bestaat uit het verstrekken van adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van Nivon zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door Nivon en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Nivon

7.1. De totale aansprakelijkheid van Nivon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 100% van de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van Nivon. Nivon kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de deelnemer.

7.2. Nivon is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jouzelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door Nivon is ingeschakeld bij de uitvoering van de Reis. Nivon is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen op een door hem/haar afgesloten verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering

7.3 In situaties van overmacht, dat wil zeggen bij bijzondere  omstandigheden die geheel buiten de invloed van het Nivon liggen, is het Nivon niet aansprakelijk en heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van betaalde deelnemersgelden.

 

Artikel 8 – Jouw rechten

8.1. Wachtlijst

Deelnemers kunnen zich schriftelijk aanmelden voor een activiteit voor zover de inschrijving geopend is, en voor zover er plaats is. Als er geen plaats meer is, vraagt de (administratie van) Nivon of potentiële deelnemers op de wachtlijst voor die activiteit gezet willen worden. Als bevestigend geantwoord wordt, plaatst de administratie deze potentiële deelnemer(s) op de wachtlijst, rekening houdend met de volgorde van de bevestiging. Als een plaats op een volle activiteit vrijkomt, vraagt de (administratie van) Nivon de eerste potentiële deelnemer op de wachtlijst of hij/zij mee wil doen aan deze activiteit, met het verzoek binnen 24 uur te reageren. Dat kan mondeling of schriftelijk. Als er binnen die termijn geen bevestiging volgt, neemt Nivon contact op met de volgende potentiële deelnemer. Als wel bevestiging binnen die termijn volgt, schrijft Nivon deze potentiële deelnemer(s) in als deelnemer. Als de inschrijving al gesloten is, gebeurt dat pas na instemming van de begeleiders van de Reis, dit vanwege mogelijke praktische beperkingen rond vervoer, accommodatie of verzorging. Bij inschrijving als deelnemer gelden alle gebruikelijke afspraken rond betaling en annulering.

Op de wachtlijst staan brengt geen kosten met zich, maar regelt een volgorde van aanbieden van een deelnemersplek. Het is niet mogelijk om een optie op een deelnemersplek te nemen, tenzij het gaat om een boeking met een vereiste 1-persoonskamer.

8.2 Lidmaatschap van het Nivon

Nivonleden betalen een lager deelnemersbedrag dan niet-leden. Bij reizen is het verschil ongeveer gelijk aan anderhalf maal een jaar-lidmaatschap, met een maximum van ongeveer € 60.00. Je kunt bij het inschrijven lid worden.

8.3 Van activiteit veranderen

De deelnemer kan per mail een verzoek indienen om over te stappen naar een andere activiteit. Dat kan tot zes (6) weken vóór de daarvoor geldende vertrekdatum van de oorspronkelijke Reis. Nivon zal in alle redelijkheid beoordelen of het mogelijk is om over te stappen. Bij een Spring-weekend kan dit tot twee (2) weken voor vertrek tegen betaling van € 25,00 administratiekosten. Het is overigens niet mogelijk om van een Spring-reis naar een weekend om te boeken. Overstappen kan alleen op een al gepubliceerde Reis en binnen dezelfde werkgroep van Nivon. Nivon zal de wijziging schriftelijk bevestigen.

8.4 Afwijkende heen- en/of terugreis

Nivon biedt de service om voor de zitplaatsen van het vervoer van heen- en/of terugreis andere reistijden of –dagen voor je te reserveren. Dit is mogelijk als er genoeg tijd is om het te regelen, en als de begeleiding ermee instemt. Voor deze service brengen wij de eventuele meerprijs plus € 25.00 per persoon als administratieve kosten in rekening. Let op: hoe later treintickets geboekt worden, hoe duurder ze zijn. Wij kunnen treintickets alleen aanpassen als het verzoek daartoe uiterlijk 4 weken voor vertrek bij ons is. Neem voor suggesties of wensen voor aanpassingen van het vervoer dus zo snel mogelijk contact op.

Wanneer bij Spring de heen- en terugreis inclusief is, is een afwijkende heen- en terugreis alleen mogelijk als de deelnemer de complete heen- en terugreis zelf regelt. Dit kan tot zes (6) weken voor vertrek.

 

Artikel 9 – Annulering

9.1. Annulering door de deelnemer dient te gebeuren per e-mail aan de organiserende werkgroep van Nivon zoals aangegeven in de bevestiging van de activiteit of op de website van de werkgroep. Bij annulering tot zes (6) weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van aanbetaling. Bij annulering binnen zes (6) weken voor de vertrekdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan het totaalbedrag. Uitzonderingen:

– Het annuleren van een trefkamp tot 6 weken voor begin van het kamp brengt € 15.00 administratiekosten per persoon met zich.

– Het annuleren van een Spring weekend kan tot 6 weken voor vertrekdatum kosteloos; tot 4 weken voor vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de weekendprijs; daarna zijn de annuleringskosten gelijk aan de weekendprijs.

9.2 Nivon raadt je aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering door Nivon betaalt Nivon slechts de al gestorte deelnemersgelden terug; een eventueel tegelijk afgesloten lidmaatschap blijft onverminderd gelden.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1. Na inschrijving voor een Reis stuurt Nivon een aanbetalingsfactuur ter waarde van 15% van het totaalbedrag, die binnen 14 dagen betaald moet zijn. Uiteraard kan men ook direct het hele bedrag betalen. Voor het restbedrag stuurt Nivon acht (8) weken voor de vertrekdatum een restfactuur met eveneens een betalingstermijn van 14 dagen. Als je binnen acht (8) weken voor vertrekdatum boekt, wordt er geen aanbetalingsfactuur gestuurd, maar het hele bedrag in rekening gebracht. De vermelde prijzen in brochure en op website zijn prijzen per persoon. Het kan voorkomen dat prijzen afwijkend zijn, de reden hiervoor wordt dan altijd uitgelegd.

10.2. Om deel te nemen aan een activiteit moet de deelnemersbijdrage te allen tijde vijf werkdagen vóór aanvang van de activiteit betaald zijn.

10.3. Uitzondering: deelnemers van trefkampen krijgen geen factuur, zij zijn pas ingeschreven als ze hun inschrijfgeld op de juiste rekening hebben overgemaakt en hun inschrijving door de trefkamp-coördinator bevestigd is. De rekening staat vermeld op het desbetreffende inschrijfformulier.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens, AVG, toestemming gebruik beeldmateriaal, portretrecht

11.1 Deelnemen aan een Reis van het Nivon betekent dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Nivon handelt daarbij conform de AVG. Hoe Nivon omgaat met persoonsgegevens en de AVG is te vinden onder de tab Vereniging. Onder kopje Vereniging vind je de Kadersite, hierop staat de Flits. In Flits nummer 13 staat de informatie. ( Sommige reizen hebben op hun website een privacyverklaring), zie hiervoor: https://mailchi.mp/3f8b7d16f171/nivon-natuurvrienden-nieuwsflits-13-mei18?e=16ad0d61d4

11.2 Beeldmateriaal van de Reis wordt door Nivon alleen gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur (fotograaf). Als op een foto of video iemand herkenbaar in beeld is, is zijn of haar toestemming nodig om te publiceren. Door deel te nemen aan een Reis geven de deelnemers toestemming voor het maken én gebruiken van foto- en videomateriaal voor websites, magazines, sociale media en dergelijke. De afbeeldingen worden niet beschikbaar gesteld aan derde partijen.

Deelnemers kunnen het Nivon (via mailadres: communicatie@nivon.nl) verzoeken om foto- en of videomateriaal waarop zij herkenbaar zijn afgebeeld, te verwijderen. Nivon zal daaraan alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verstrekken.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

12.2 Uitsluitend de Rechtbank Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 

Algemene Voorwaarden Reserveringen van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen.

 

1. ALGEMEEN

1.1 Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen kunnen worden gereserveerd door leden en nietleden.
Zowel individuelen als kleinere en grotere groepen kunnen reserveren. In de perioden van de
schoolvakanties zijn enkele huizen gedurende een aantal weken in principe niet voor groepen
beschikbaar. Zaalhuur door groepen is – indien er op hetzelfde moment geen andere gasten verblijven
– alleen mogelijk tegen de geldende tarieven, eventueel verhoogd met een energietoeslag.

1.2 Het reserveren van een natuurkampeerterrein of een deel van het natuurkampeerterrein is ook
mogelijk voor groepen. Dit dient rechtstreeks te geschieden bij de aanmeldingssecretaris van het
terrein en daarbij zijn dezelfde reserveringsvoorwaarden als bij de huizen van kracht.

1.3 Indien, om wat voor reden dan ook, de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen
(Stichting NVH) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal de reservering in overleg worden
ondergebracht bij één van de andere accommodaties of vindt restitutie plaats van het reeds
vooruitbetaalde bedrag.

 

2. PROCEDURE

2.1 Alle reserveringen dienen rechtstreeks te geschieden bij het aanmeldingssecretariaat van het door
u gewenste huis.

2.2 Van de aanmeldingssecretaris ontvangt u een reserveringsbevestiging of een afbericht.

2.3 U dient binnen een maand na ontvangst van de reserveringsbevestiging een aanbetaling te doen
op de verschuldigde prijs via de aangegeven betalingswijze. De hoogte van de aanbetaling is 15 %
van de totale kosten van het verblijf.

2.4 Het restant van de verschuldigde som dient 21 dagen voor het verblijf te zijn voldaan. Bij een
boeking minder dan 21 dagen voor aanvang van het verblijf dient het hele bedrag in één keer te
worden betaald.

 

3. TARIEVEN

3.1 De tarieven voor een verblijf op een natuurvriendenhuis of een natuurkampeerterrein staan
vermeld op de prijslijst van het betreffende jaar, waarin de door u gereserveerde periode valt. U vindt
onze actuele prijzen en de door ons gehanteerde periodes voor hoogseizoen en laagseizoen op
www.nivon.nl. Wijzigingen in de tarieven zijn voorbehouden.

3.2 Naast de overnachtingkosten kunnen nog toeslagen in rekening worden gebracht zoals
bijvoorbeeld toeristenbelasting, toeslagen voor extra faciliteiten of anderszins.

3.3 Enkele accommodaties brengen bij reservering van groepen een borgsom in rekening.

 

4. ANNULERINGSVOORWAARDEN

4.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden bij de aanmeldsecretaris van het betreffende
huis of kampeerterrein. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering geldt als
annuleringsdatum. Door de annulering vervallen alle rechten op verblijf.

4.2 Indien een individuele gast of groep om welke reden dan ook tot annulering overgaat, of zonder
uitdrukkelijke annulering van zijn rechten uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt,
is de gast aan de Stichting NVH annuleringskosten verschuldigd.

4.3 De annuleringskosten bedragen:
• bij annulering binnen 8 dagen na het maken van de reservering is de annulering kosteloos
• bij annuleren tot drie maanden vóór aanvang van het verblijf zijn de annuleringskosten 15%
van de totale verblijfskosten, met een minimum van € 25,-
• bij annulering tot twee maanden voor aanvang zijn die kosten 50% van de totale kosten van
verblijf, met een minimum van € 25,-,
• bij annulering tot één maand voor aanvang zijn die kosten 75% van de totale kosten van
verblijf, met een minimum van € 25,-
• bij annulering tot één dag voor aanvang zijn die kosten 90% van de totale kosten van verblijf,
met een minimum van € 25,-
• bij annulering of niet verschijnen op de aanvangsdatum zijn die kosten 100% van de totale
kosten van verblijf.

4.4 De schadeloosstelling is dadelijk na annulering of niet gebruikmaking verschuldigd en opeisbaar en
kan door de Stichting NVH worden verrekend met het door de gast of groep reeds vooruitbetaalde
bedrag.

4.5 Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt géén restitutie plaats voor niet genoten
overnachtingen en verzorging.

4.6 In dergelijke gevallen wordt de toeristenbelasting slecht berekend over de in de gemeente
verbleven nachten.

4.7 De verrekening van de schadeloosstelling kan uitsluitend plaatsvinden door de
aanmeldingssecretaris en/of penningmeester.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID
De Stichting NVH is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers gedurende hun verblijf in de
huizen c.q. op de terreinen lijden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan
de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen toe te rekenen is.

 

6. TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR DE STICHTING NVH EN ONTRUIMING BIJ
WANPRESTATIE

6.1 Indien de contractant (gast) en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de
overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks
voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige
mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Stichting NVH niet kan worden
gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de Stichting NVH het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden
de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.

6.2 Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de
Stichting NVH gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.

6.3 Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden van oordeel is/zijn dat de Stichting NVH ten
onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij het Centraal Bestuur hiervan onmiddellijk in
kennis te stellen. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 

7. KLACHTENPROCEDURE
Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting Natuurvriendenhuizen en –
kampeerterreinen, p/a Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam. We streven naar een snelle en
gedegen afhandeling van de klachten.

Amsterdam, 18 juni 2015.