Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

juni 2020

* *

Deze Privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Deze privacyverklaring bestaat uit een algemeen deel en bijzondere onderdelen die bijvoorbeeld alleen voor een specifieke activiteit of onderdeel van het Nivon van toepassing is.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de (activiteiten van de) volgende entiteiten:

 1. Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (“Nivon”); hieronder vallen onder meer ook de verschillende werkgroepen en/of afdelingen, die actief zijn binnen het Nivon, zoals Spring Reizen, Bergsport, Wintersport, Jump Zomerkamp, Nivon Watersport.
 2. De Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen (“SNVH”).

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met het Nivon of SNVH dan kan dat op de volgende manieren:

 • Adres : Plantage Middenlaan 2f, 1018 DD te Amsterdam
 • Telefoon : 088-0990900
 • Email : info@nivon.nl

Let op dat deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie vindt u altijd op onze website: www.nivon.nl.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

◾ uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, burgerlijke staat, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en de identificatiegegevens van uw computer of mobiele apparaat;

◾uw bankrekeningnummer;

◾gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina’s die u op de website van het Nivon bezoekt;

◾gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons of een enquête invult;

 

 

 

OP WELKE GROND GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

◾om een contract met u te sluiten en uit te voeren (bijvoorbeeld het lidmaatschap van het Nivon, het sluiten en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst, het verzorgen van een boeking van een van onze accommodaties);

◾om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

◾voor ons ‘gerechtvaardigd belang’. Hierbij verwerken we gegevens om goede relaties met al onze leden, donateurs en andere betrokken partijen, zoals gasten van onze accommodaties, te kunnen onderhouden. Het gaat hierbij doorgaans om activiteiten die ervoor zorgen dat wij als vereniging (Nivon) en als stichting (SNVH) goed kunnen functioneren.

◾op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u natuurlijk altijd weer intrekken.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u lid (of donateur) wordt van het Nivon, dan hebben we uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en contact met u te kunnen opnemen. Indien u reeds lid bent, dan hebben wij die gegevens bijvoorbeeld nodig om de contributie in rekening te kunnen brengen en u te informeren over ontwikkelingen en activiteiten binnen het Nivon.

Indien u een accommodatie van SNVH wilt boeken, dan zullen uw gegevens nodig zijn om uw boeking te kunnen verwerken en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst; uw reservering zal op uw naam moeten komen te staan, er zullen contactgegevens nodig zijn en er zal een rekening moeten worden opgemaakt.

Uit het voorgaande blijkt wel dat we bepaalde informatie over u simpelweg nodig hebben om onze contractuele verplichtingen te kunnen vervullen. Zonder deze informatie kunnen wij bijvoorbeeld uw lidmaatschapsaanvraag of reserveringsverzoek niet in behandeling nemen.

 

MET WIE DELEN WE GEGEVENS EN WAAROM?

In het kader van onze bedrijfsvoering zijn we genoodzaakt om gebruik te maken van derden (dienstverleners). In voorkomende gevallen delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Dergelijke dienstverleners worden bijvoorbeeld ingezet in het kader van:

◾onze kantoorautomatisering, de administratie van leden, donateurs, boekingen, e.d.

◾het verzorgen van bepaalde (webhosting-)diensten en activiteiten;

◾ het ontwerpen en onderhouden internettools en webapplicaties;

◾het verzorgen van marketingactiviteiten, evenementen of de communicatie met leden, donateurs, vrijwilligers, gasten van onze accommodaties, belangstellenden, etc.;

◾het opstellen van rapporten, analyses en statistieken over bijvoorbeeld het gebruik van onze website(s), het verzorgen van drukwerk;

◾het plaatsen van advertenties op websites en op sociale media.

Deze derden zijn veelal IT-dienstverleners. Met alle dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, sluiten we  een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-voorschriften. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Met betrekking tot vrijwilligers kan het zo zijn dat bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de verzekeringmaatschappij ten behoeve van het sluiten van een passende (ongevallen / WA) verzekering voor vrijwilligers.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

In deze paragraaf beschrijven we de rechten in verband met uw privacy. Als u in dit kader contact met ons opneemt, dan zullen wij vanzelfsprekend uw identiteit moeten vaststellen. Het kan dus zijn dat wij u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken. Daarbij kunt u de gegevens die niet nodig zijn voor de identiteitscheck (zoals de pasfoto, BSN, MRZ-regel), blinderen (zwart maken).

 • Inzage: u heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Het doel van is dat u kunt controleren of uw gegevens juist en volledig zijn.
 • Correctie: als uw persoonsgegevens niet juist blijken zijn, dan hebt u het recht ons te vragen deze aan te passen.
 • Bezwaar: Het kan zijn dat u van mening bent dat uw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan ons het gerechtvaardigd belang om uw gegevens te mogen gebruiken. U hebt dan het recht om bezwaar te maken. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Vanzelfsprekend kunt u geen bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt op basis van wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst.
 • Beperking: in een aantal gevallen hebt u het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken; denk daarbij aan situaties waarin u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, wij de gegevens onrechtmatig verwerken of de gegevens niet langer nodig zijn of indien u bezwaar gemaakt tegen gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.
 • Gegevensoverdracht: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een wij van u hebben. Ook kunt u aan ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Het gaat daarbij alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Verder gaat het alleen om persoonsgegevens die wij óf met uw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met u uit te voeren.
 • Vergetelheid: Soms kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het gaat om de onderstaande gevallen:

◾We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel.

◾U trekt uw toestemming voor verwerking in.

◾Wij verwerken uw persoonsgegevens onrechtmatig.

 • Klachten: Als u niet tevreden bent met de manier waarop we hebben gereageerd op uw bezwaren, dan hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen. Die kunt u richten aan het Landelijke Bureau van het Nivon, t.a.v. de directie:

 

Postadres: Plantage Middenlaan 2f, 1018 DD te Amsterdam

 

of

 

Email: info@nivon.nl

 

U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens – Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag (tel. 088 – 1805 250).

 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Hoe lang wij uw gegevens bewaren hangt af van de situatie en kan variëren van een paar maanden tot vele jaren. Ons uitgangspunt daarbij is wel steeds dat  de persoonsgegevens zo kort mogelijk worden bewaard. Als u vragen heeft over een bewaartermijn, neemt u dan even contact met ons op.

 

BEVEILIGING

Wij zorgen voor beveiliging van uw persoonsgegevens. In dat verband zullen we passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze door ons worden verwerkt, is gewaarborgd. Daarbij houden we rekening met de stand van de techniek en de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen. Naast het gebruik van wachtwoorden en IT beveiliging, wordt erop toegezien dat alleen medewerkers en vrijwilligers voor wie het noodzakelijk is, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 

BIJZONDERHEDEN

 

 • Gebruik foto’s: in voorkomende gevallen zullen deelnemer aan onze activiteiten gevraagd kunnen worden om foto’s te delen bijvoorbeeld ten behoeve van publicatie op de website van onze organisatie of specifieke afdelingen en/of werkgroepen. Dit gebeurt altijd slechts op basis van uw toestemming; u kunt de verleende toestemming natuurlijk altijd weer intrekken.
 • Inschrijven van minderjarige kinderen als lid, deelnemer aan een reis of vakantiekamp: voor het aangaan van een lidmaatschap van een minderjarige of de inschrijving voor onze activiteiten, is de expliciete toestemming van een ouder of voogd vereist. Minderjarige leden worden niet benaderd voor marketingactiviteiten.
 • Cookies: Google Analytics en tracking cookies: om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke onderdelen veel worden gebruikt. We gebruiken. Facebook pixel: om gebruikers van onze website relevante advertenties te tonen op Facebook.